Speciális hajtókopó verseny szabályzat

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A verseny célja, hogy a vadászebek zártkerti vaddisznóhajtásban, mesterséges hideg nyomon és mesterséges vércsapán vadászképességeikben, gyakorlottságukban összemérettessenek.
  2. A versenyen részt vehet minden 15 hónapot betöltött bármely fajtájú hajtókopó (és lajka), mely képességvizsgával vagy vaddisznós- és/vagy utánkereső Vadászati Alkalmassági Vizsgával rendelkezik.
  3. Amennyiben a kutya a versenyt eredményesen befejezi, számára az ötnyelvű munkavizsga bizonyítvány kiadható.

II. A FELADATOK ISMERTETÉSE

A verseny fázisai:

  1. Vaddisznóhajtás
  2. Fegyelmi feladatok (vezetékre vétel, pórázon vezethetőség, elfektetés)
  3. Vezetékmunka mesterséges vércsapán
  4. Vezetékmunka hideg nyomon

1. Vaddisznóhajtás

A feladatot lehetőség szerint kb. 1 ha területű vaddisznós kertben, esetleg szabad téren kell végrehajtani. A szabadtéri hajtás lebonyolítása illetőleg a bírálata külön szabályzat szerint történik. A zárttéri vaddisznó hajtó fázis során a kertben egyszerre csak 1 kutya tartózkodhat. A többi versenyző a kert határától hallótávolságra tartózkodik. A kutyavezető kopóját a kertben a bírók tartózkodási helyéig pórázon vezeti, majd bírói utasításra kopója nyakörvét leoldja, és a kutyát keresni küldi. A kutyának a kertben tartózkodó vadat 5 perc alatt fel kell lelnie, további 10 percig kell a vadat hajtania illetve állítania.

Amennyiben a kutya a vadat nem leli fel, és gazdájához visszatér, úgy további két alkalommal újra indítható, de minden újraindítás 1 osztályzat levonásával jár a kereséséi stílus, a kitartás és a munkakedv értékelésénél. A kutyának a fellelt vadat hajtóhangon, kitartóan hajtania, az állítás során ugatnia kell. A munka során a biztonságos kontaktus távolság meglétére is figyelemmel kell lenni. Fontos, hogy a kopó a vaddisznó hajtása, illetve állítása közben jellegzetes hangot adjon, különböző hangszíneken csaholjon. Amelyik kutya némán hajt a versenyből kizárandó.

A rámenősség értékelésénél min. 1 osztályzat levonásával jár, ha a kutya a disznóba folyamatosan belefog, önuralmát elveszítve agresszíven támadja a vadat.

A kitartás értékelésénél 4-es osztályzatot az a kutya kaphat, amelyik folyamatosan, kitartóan hajtja, állítja a vadat.

A munkakedv, szenvedély és a rámenősség értékelésénél különösen figyelembe kell venni, hogy ha a kertben sűrűség található, onnan a kutyának a vadat ki kell szorítania, a csoportokba összeálló vadat meg kell mozdítania.

A munkakedv, szenvedély és a rámenősség értékelésénél az egyértelmű, "tiszta" állításért felkiáltójeles 4-es osztályzat adható, megfelelő indoklás mellett.

A vaddisznóskerti munka befejezését követően a bírók utasítására a kopót pórázra kell venni. Amelyik kopót a bírói utasítástól számítva 10 percen belül nem sikerül megfogni, az azonos díjban végzettek végére kell sorolni.

2. Fegyelmi feladatok

Vezetékre vétel

A kopóvezető kutyáját lábas erdőben vagy vele határos mezőn pórázon vezeti. A bírók utasítására kopóját nyakörvéről lecsatolva keresni küldi. Majd bírói utasításra a kutyát behívja. A kutyának a behívásra reagálva örömmel kell visszatérnie. A feladat teljesítése során további egy alkalommal a vezető keresési és behívási parancsot ad kutyájának. A második kiküldés után sörétes fegyverből egy lövést kell leadni. A kopó behívásához síp vagy egyéb behívó eszköz (kürt) is alkalmazható.

Maximális osztályzatot kap az a kopó, amelyik az első parancsra örömmel jön vezetőjéhez. Versenyből ki kell zárni azt a kopót, amelyik többszöri hívás ellenére sem tér vissza vezetőjéhez, illetve az első vezényszó kiadásától számított 10 percen belül nem tér vissza.

Pórázon vezethetőség

A gyakorlatot mezőn illetve rudas erdő szélén végeztessük. A kutya nem viselhet szorító vagy szöges nyakörvet. A kutya a bíró utasítására vezetője mellett halad egyenesen, majd szintén utasításra bal és jobb irányba fordulatokat végez. A lényeg, hogy szemléltesse kopója vezethetőségét. A kutya nem rángathatja, nem húzhatja a pórázt, nem vontathatja magát. Az erdőben nem akadhat fenn a fákon.

A feladat végrehajtása közben, kb. fél perces közzel egy segítő két lövést ad le sörétes lőfegyverből, a kutyától legalább 20 méter távolságra. Maximális osztályzatot kaphat az a kutya, amelyik a lövésre közömbös. Nem hiba, ha a kutya érdeklődik. Amennyiben megijed, de kisvártatva normálisan folytatja a munkát, osztályzata maximum 2-es lehet. Ha ijedtsége nem múlik el, munkáját nem képes folytatni, a versenyből 0-s osztályzattal kizárásra kerül.

Elfektetés

Elfektetés szabadon: A vezető a kutyát a bíró által megjelölt helyen, de lehetőleg mezőn vagy erdő szélén elfekteti, majd eltűnik a kutya szeme elől. 5 perc elteltével visszatér kutyájához, és vezetékre veszi. Az elfektetés ideje alatt a kutyának nyugodtan a helyén kell maradni, nem baj, ha felül vagy feláll, de az elfektetés helyétől 5 méternél többre nem távolodhat el. Az elfektetés során a kutya mellett hátizsák vagy pokróc hagyható. Hiba, ha a kopó ugat vagy nyüszít.

Elfektetés rögzített vezetéken: A fenti gyakorlatot rögzített pórázon hajtja végre. Azonban a kutya ez esetben sem nyugtalankodhat, nem rághatja, rángathatja a vezetéket. Az elfektetés során a kutya mellett hátizsák vagy pokróc hagyható. Ha a feladatot rögzített vezetéken hajtja végre, legfeljebb II. díjban végezhet.

3. Vezetékmunka mesterséges vércsapán

A csapa hossza 600 m, 4 töréssel, készítéséhez kb. 2 dl vér és friss vaddisznó- vagy szarvas csülök szükséges. A csapa kora 14-18 óra. A csapa végén zsigerelt-bevarrt nagyvad vagy vadbőr legyen.

Szintidő: 45 perc

A vezető a kutyát a nyom kezdetétől 10 méterre lefekteti, majd megkeresi a nyom kezdetét és megállapítja irányát. Ezután kutyájával a csapát felveteti, elkezdik a munkát.

A vezetékmunkához legalább 6 m hosszúságú vezeték használható, melyet a csapakövetésnél teljes hosszában ki kell engedni. A munka során a vezető halk szavakkal bíztathatja kutyáját, csapakövetés közben megállíthatja, lefektetheti, majd továbbindíthatja. Fontos, hogy a kutya a munka végéig megőrizze lelkesedését, és a csapa végéig pontosan és érdeklődve dolgozzon. Nem hiba, ha a kutya röviden letér a csapáról, de önmagát korrigálva visszatér és folytatja a munkát. Hiba viszont, ha a kutya nem érdeklődik a csapa iránt, idegen nyomra tér át és vissza kell helyezni az eredetire, ha a vezető nem engedi ki a vezetéket teljes hosszon, ha gyeplőzve irányítja kutyáját, vagy visszafordulva a bíróknak kitett jeleket figyeli. A kutyát kétszer lehet ismételten a helyes csapára tenni. Ismételt csapára tételnek számít, ha azt a bíró rendeli el, amennyiben a kutya a terepadottságok figyelembe vételével kb. 30-40 méterre eltávolodott a csapától, és arra magától nem talál vissza. Ilyenkor a csapát a bíró mutatja meg. Ha a vezető észreveszi, hogy a kutyája letért a csapáról, és magától visszateszi, nem számít ismételt csapára tételnek, de a bizonytalankodást az értékelésnél figyelembe kell venni. A bírálatnál fontos szempont a kutya stílusa, hogy a csapán kellő higgadtsággal, koncentráltsággal dolgozik-e, a külső tényezők mennyire zavarják. Természetesen fontos tudni, hogy ez a fajta alapvetően szangvinikus, így a koncentráltságát ezt figyelembe véve kell elbírálni.

Bírálati szempontok:

A. Munkastílus: A kopó a nyomon higgadtan, koncentrálva dolgozik. A külső tényezők nem zökkentik ki a munkából. Ennek bírálata során figyelemmel kell lenni az adott fajta vérmérsékletére. A kopó mélyen tartott orral keres.

B. Csapázó kedv, akarat: Bírálni kell, hogy a kutya szívesen, szenvedélyesen keresi-e a nyomot, a nehezebb szakaszokon is kitartóan folytatja-e a munkát.

C. Nyombiztosság: Figyelni kell, hogy a kutya kellő következetességgel, magabiztosan követi-e a csapát, tévesztés esetén milyen hamar korrigálja magát vagy a vezetőnek kell visszatenni a helyes nyomra. Az esetleges idegen nyomokat hagyja figyelmen kívül vagy csak egész röviden mutassa meg, de magától térjen vissza a követendő csapára.

D. Együttműködés a vezetővel: Fontos, hogy a kutya önállóan, magabiztosan kövesse a nyomot, de emellett tartsa a kapcsolatot a vezetővel, vegye figyelembe a vezető utasításait (pl. a tempóra vonatkozóan), szükség esetén a vezető vissza tudja hívni, le tudja fektetni kutyáját.

4. Vezetékmunka hideg nyomon

A feladat célja, hogy a kopók csapatartó képességüket, valamint orrjóságukat és gyakorlottságukat mesterségesen készített hideg nyomon bizonyítsák, illetve összemérettessenek.

A feladat helyszínéül gyér aljnövényzetű lábas erdő vagy vele határos mező szolgál. A csapa készítése során tekintettel kell lenni az általános szélirányra. A versenyzők szembe széllel lehetőleg nem dolgozhatnak.

A csapa csapafektető cipővel, bottal vagy kerékkel készül, vaddisznó csülkökkel. A csapa hossza 300 m 2-3 töréssel, azonban egy versenyen belül a törések száma mindig azonos. A csapa végén kizsigerelt és bevarrt nagyvadnak, vagy vadbőrnek kell lennie. A csapa állásideje 3-5 óra.

Szintidő: 30 perc

A feladat egyéb körülményei és a bírálat szempontjai megegyeznek a vércsapa fázisban leírtakkal.

III. ÉRTÉKELÉS:

A verseny csak akkor tekinthető eredményesnek, ha a kutya minden fázist értékelhetően teljesített, és ha minden feladatból elérte az alábbi táblázat szerinti minimum osztályzatot illetve összpontszámot.