Felügyelő Bizottság

Alapszabály 32-34 pontjai alapján

"Felügyelő Bizottság

32. A Felügyelő Bizottság a Klub általános hatáskörű felügyelő szerve, annak működését és gazdálkodását ellenőrző, az Elnökségtől elkülönült szerv. A Felügyelő Bizottság feladata a szövetségi szervek valamint a jogszabályok az alapszabály és az szövetségi határozatok végrehajtásának betartásának ellenőrzése.


A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés által a Közgyűlés választja a tagjai közül 4 év határozott időtartamra. A Felügyelő Bizottság választott elnökből és 2 tagból áll. Póttagjainak száma 1 fő. Újraválasztás lehetséges. A Felügyelő Bizottság tagjait a tagok titkos szavazással és kétharmados többséggel választják meg. Amennyiben az első szavazás során nem érkezik minden Felügyelő Bizottság tagra kétharmados többség, akkor a második szavazás során már az egyszerű szavazati többség is elegendő a többi tag megválasztásához.

Tagjai csak természetes személyek lehetnek, akikkel szemben nem áll fenn kizárási (Ptk.3:26.§.(2).) vagy összeférhetetlenségi ok.


33. A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik:

a) A Közgyűlés számára határozathozatal előtt véleményezi a Közgyűlés elé kerülő valamennyi határozat tervezetet, az Elnökség beszámolóját, különös tekintettel a Klub gazdálkodására. E nélkül a beszámoló elfogadásáról érvényes közgyűlési határozat nem hozható.

b) A Felügyelő Bizottság jogosult a Klub Egyesület működésével összefüggő bármely ügyet vizsgálni. Tevékenységéért kizárólag a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

c) A Bizottság a tevékenysége során tapasztalt, a törvényes működést veszélyeztető hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz az Elnöknek és javaslatát közli az Elnökséggel is. Ennek eredménytelensége esetén kezdeményezheti a Közgyűlés összehívását. Amennyiben az Elnök a Közgyűlés összehívására vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget, és a törvényes működés másképpen nem állítható helyre, a javaslat megtételét követő 60 nap elteltével a Bizottság elnöke jogosult a Közgyűlés összehívására.

34. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt köteles az Elnökség elé terjeszteni elfogadás céljából. Az Elnökség az elfogadás nem tagadhatja meg, ha az ügyrend az Alapszabállyal és a Felügyelő Bizottságra vonatkozó törvényi szabályokkal nem ellentétes.

A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett bizottsági tagok száma alapján számított egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, határozatképes, ha ülésén legalább 2 tag jelen van,

A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

A Felügyelő Bizottság ellátja a jelen alapszabály felhatalmazása alapján hatáskörébe tartozó feladatokat. Megszűnik tagjainak megbízatása a 19. pontban szabályozottak szerint."


A Felügyelő Bizottság tagjai:


Cseh Tibor

A Felügyelő Bizottság elnöke

Telefon: +36209210353
tcseh1@gmail.com

Vörösné Nádházi Krisztina

A Felügyelő Bizottság tagja

Telefon: +36704505903
spektrumse@hotmail.com

Vágvölgyi Balázs

A Felügyelő Bizottság tagja

Telefon: +36703341318
vagvibali@gmail.com