Nehezített Vércsapa Vizsga

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

 • A vizsga célja: A nagyvad vadászatokon előforduló, sebzett vad utánkeresése ki­emelkedően fontos feladat. A vizsga illetve verseny célja annak vizsgálata, hogy a vadászkutya alkalmas-e erre a feladatra.
 • A vizsgára jelentkezhet minden, az FCI által elismert származási lappal rendelkező, bármilyen vadászkutya fajtájú kutya (FCI V. - VI. - VII. - VIII. fcs), előzetes más vizsga, illetve életkor megkötése nélkül.
 • Ezen szabályzat alapján versenyek is szervezhetők, a va­dászkutya versenyszabályzat általános előírásai szerint.
 • Egy bírói csoport 6 kutyát bírálhat egy nap. Rendkívüli esetben elbírálhatnak maximum 8 kutyát.
 • Az egyes bírói csoportokhoz, illetve a csoportokon belül a csapákhoz a sorrendet sorsolással kell megállapítani.

II. A FELADATOK ISMERTETÉSE:

 • A vizsgán mesterséges vércsapán dolgoznak a kutyák. Csak a tiszta vezetékmunkát kell elbírálni, a viselkedést a vadnál nem.
 • A munkához legalább 6 méter hosszú vezetéket kell hasz­nálni.
 • A csapa hossza a területtől függően 800-1000 méter. Alakja nincs meghatározva, a vezetőbíró dönti el a helyszínen, a terepadott­ságok függvényében, de ügyelni kell arra, hogy minden kutyának azonos formájú legyen. Az egyes csapák távolsága egymástól leg­alább 100 méter legyen.
 • A csapafektetést a Zöld Könyv Általános rendelkezések feje­zet, XII/6. pontja előírásai szerint kell elvégezni, az alább következő szigorításokkal.
 • Valamennyi csapát a vizsgát megelőző nap kell fektetni, hogy az éjszaka folyamán a természetes vadmozgás azt keresztez­hesse, nehezíthesse. (Ezeket a kutya jelezheti, de nem zavarhatják meg munkájában.)
 • A csapa elejét úgy kell megjelölni, hogy a csapaszám mel­lett szerepeljen a csapafektetés ideje is.
 • A csapa kidolgozását minimum 18 órával a fektetés után lehet meg­kezdeni.
 • A bírók ügyeljenek arra, hogy semmilyen zavaró körülmény ne legyen. A kísérők 30 méternél közelebb nem mehetnek, a csapát oldalról 10-20 méter távolságot tartva követhetik, hogy ne taposhas­sák össze a nyomot.
 • A munka megkezdése előtt a bíró mutassa meg a rálövés he­lyét a vezetőnek. A vezető bontsa le a vezetéket, fektesse le kutyáját, majd vizsgálja át a rálövés helyét, állapítsa meg a csapa irányát. Ez­után megkezdheti annak kidolgozását. A teljes csapát önállóan kell kutyájával kidolgoznia, a munka közben talált jeleket mutassa meg a bíróknak. A kutya végig teljes vezetékhosszon kövesse a nyomot.
 • Ha a kutya a csapát elveszti, arról röviden letér, de önállóan korrigálja munkáját és visszatér a csapára, nem hiba. Ha a kutya irányt téveszt, a bírók akkor is kövessék, hogy a vezető ne következ­tethessen a bírók megállásából a csapatévesztésre. Ha a kutya annyi­ra eltávolodik a csapától, hogy a szomszédos csapát veszélyezteti (kb. 60- 70 méter), a bírók visszahívják, és vissza kell térnie az erede­ti csapára.
 • Csak akkor adható új csapa a kutyának, ha valamilyen rend­kívüli zavaró körülmény - amely vadászat közben nem természetes - megzavarja a kutya munkáját (Átváltó, felugró vad nem zavaró kö­rülmény!) Ezt a tényt az okkal együtt fel kell vezetni a bírálati lapra. Hibás munkáért új csapát nem lehet adni.
 • Ha egy kutya új csapát kapott, akkor csak azt kell értékelni, az előző csapán nyújtott teljesítményt figyelmen kívül kell hagyni.

III. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE:

 • A kutyának a feladatot maximum 1 óra alatt kell teljesítenie. Amelyik 1 óra alatt nem találja meg a vadat, nem minősíthető. A munka megkezdésének és befejezésének pontos idejét a bírók tüntes­sék fel a bírálati lapon.
 • Az értékelés szempontjai:

A. Vezetékmunka: a visszahívások száma az alapja az osztályzatnak és a díjba sorolásnak:

visszahívás nélkül 4-es

1 visszahívással 3-as

2 visszahívással 2-es

3 visszahívással 1-es osztályzat

4 visszahívással: 0.

B. Csapatartás: értékelendő a kutya ragaszkodása a csapához és annak pontos követése. Oldalszél esetén kissé a nyom mellett is haladhat. Fontos, hogy a kutya akarja megtalálni a vadat.

C. Csapabiztonság: nyugodt munkával, mély orral, különböző természeti viszonyok között is biztosan tartja a csapát, nem zavarja a friss vadnyom, esetleges idegen zaj.

D. Együttműködés a vezetővel: a vezető kutyáját halkan bíztathatja, nyugtathatja, beszélgethet vele, szükség esetén pihentetheti, elfektetheti.

Hibának számít:

 • a nem teljes vezetékhosszon végzett munka
 • ha a kutya nem érdeklődik a csapa után
 • túl gyakori bíztatás
 • a túl gyors, összpontosítás nélküli keresés
 • idegen csapák gyakori felvétele
 • vezető hátratekintése, a jelzőcédulák miatt
 • ha a vezető a vezetékkel irányít (gyeplőz).


Díjba sorolás:

 • díjas a kutya, ha a vezetékmunka 4-es
 • díjas, ha a vezetékmunka 3-as
 • díjas, ha a vezetékmunka 2-es.

Nem kap minősítést az a kutya, amelyik vezetékmunkája 1-es, illetve, ha 0-s osztályzata van.

A kutyák besorolása a díjon belül az elért pontszám alapján történik. Egyező pontszám esetén a szuka, illetve, ha a nem is egyezik, a fiata­labb kutya kerül előrébb.