Ingyen törzskönyv?

2021.01.07

Nem egészen, és nem könnyen, de akár ingyen is lehet.

Egészen pontosan arról van szó, hogy a tenyésztőszervezet, vagyis a Klub támogatást kap a törzskönyvezési szolgáltatásnak elvégzéséhez. Ezáltal kedvezményes áron tudja végezni a törzskönyvezési szolgáltatást annak, aki ezt nála kérelmezi, és akinek a kérelmét a NÉBIH hatóságilag leigazolja. A kedvezmény olyan mértékű is lehet, hogy a tenyésztőnek nem kell fizetnie semmit a Klub felé. Hogy pontosan hogyan fognak alakulni a szolgáltatás árai az új szabályozás fényében, majd a közgyűlésen eldől. Vagyis a díjak jegyzékében szereplő összegek még változhatnak.

Mindjárt az elején tegyük hozzá, hogy a Klubnak az így "kiesett" bevételt egy egész évig saját zsebéből kell megfinanszíroznia, mivel a támogatást csak egy évvel később - legkorábban 2022 elején - igényelheti meg. Ugyanakkor a kötelező kiadásokat (MEOESZ felé, postázás ..stb.) teljesítenie kell.

A támogatási rendszert, amibe 2020 év végén egy módosítással bekerültek a magyar ebfajták, a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet szabályozza.

Lássuk pontokba szedve a folyamatot és a teendőket:

1. A kedvezményezettre, vagyis a tenyésztőre vonatkozó feltételek

Ahhoz, hogy a tenyésztő igénybe tudja venni a kedvezményes árú szolgáltatást, az alábbiaknak kell megfelelnie:

A kedvezményezett (a tenyésztő)

  • az a természetes személy, jogi személy, aki vagy amely, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. számú mellékletében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, továbbá
  • a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,
  • tenyésztőszervezet tagja,
  • nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetén végrehajtási eljárás alatt,
  • nincs lejárt köztartozása,
  • nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdésében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és
  • amellyel szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat, amely a támogatást jogellenesnek és belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

Az 1-es pontnak a természetes személy csak akkor felel meg, ha az alábbiak közül valamelyik igaz rá:

  • őstermelő
  • adószámot kiváltott magánszemély
  • másodállású, vagy főállású egyéni vállalkozó

A 2-es pontnak való megfeleléshez szükséges a Magyar Államkincstárnál az ügyfél-azonosító szám kiváltása, vagyis a regisztráció. Ehhez az alábbi dokumentumot kell kitölteni (géppel vagy kézzel) és aláírni.

Természetes személyeknek:

Nem természetes személyeknek:

A nyomtatványt személyesen vagy postai úton az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes kormányhivatalcímére kell benyújtani.

A 3-as pont pedig érvényes tagsági kártyával igazolt aktív tagságot jelent.


2. A támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem

Miután megkapta a tenyésztő a kincstártól az ügyfél-azonosító számát (postán küldik ki), ki kell tölteni a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet. Ezt a kérelmet 2021.01.01-2027.12.31 közötti időszakban elég csak egyszer beadni. Csak akkor kell újabbat beadni, ha valamilyen változás követezik be az adatokban.

A nyomtatványon kizárólag a törzskönyvezés jelölhető meg igényként.

A kitöltendő űrlap:

Kitöltési útmutató:

A kérelmet aláírva, postán kell eljuttatni az alábbi címre. Nagyon hasznos lenne, ha a postára adásról küldenétek egy tájékoztatást az ekklub@gmail.com címre is, hogy tudjunk róla.

Magyarországi Erdélyi Kopó Klub

Budapest

Magyar utca 8.

1221

A tenyésztőszervezet a kedvezményezettek kérelmét legkésőbb a támogatott szolgáltatás (vagyis a törzskönyvbe vétel) megkezdése előtt benyújtja a NÉBIH-hez.

A NÉBIH ellenőrzi, hogy a kedvezményezett támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme megfelel-e az előírásoknak, és megállapítását hatósági bizonyítványban rögzíti, továbbá nyilvántartásba vétel céljából a hatósági bizonyítvánnyal ellátott kérelemből egy másolati példányt megküld az abban megnevezett tenyésztőszervezet részére.

A tenyésztőszervezet a NÉBIH döntéséről tájékoztatja a kedvezményezettet.

A tenyésztőszervezet a támogatott szolgáltatás nyújtását a kedvezményezett kérelmének hatósági bizonyítvánnyal történő ellátását követően kezdheti meg.

3. A tenyésztőszervezet kifizetési kérelme

A tenyésztőszervezet a - kedvezményezettek összesített igényeit tartalmazó, a NÉBIH által az adott tevékenység elvégzését igazoló hatósági bizonyítvánnyal ellátott, az elvégzett szolgáltatások támogatástartalmára vonatkozó - kifizetési kérelmét a Magyar Államkincstárhoz az adott naptári évben elvégzett szolgáltatás után, legkésőbb az adott naptári évet követő március 10-éig nyújtja be.

A Kincstár a kifizetési kérelmeket azok benyújtási sorrendjének megfelelően bírálja el.

A Kincstár a kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül intézkedik a támogatás összegének kifizetéséről a tenyésztőszervezet részére.

A tenyésztőszervezet az általa nyújtott szolgáltatásról évente egyszer a kedvezményezett részére kimutatást készít, amely tartalmazzaaz elvégzett tevékenység megnevezését, a felmerült költségeket és a támogatás mértékét.


Bármilyen további kérdés van a fentiekkel kapcsolatban, keressétek Berényi-Kozma Katát a +36209611536 számon