KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT


1. KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL

(1) A Magyarországi Erdélyi Kopó Klub által engedélyezett kiállításokra kizárólag Származási Igazolással vagy Regisztrációs Lappal rendelkező kutyák nevezhetők be.

(2) Magyar tulajdonban lévő kutya kizárólag honosított származási lappal nevezhető a kiállításokra. Kivétel a baby és kölyök osztály, ahová a külföldi származási lap másolatával is nevezhet.

(3) A kiállítás területére történő belépéskor a kutyák oltási lapját vagy állatútlevelét ellenőrizni kell, attól függetlenül, hogy nevezték a kiállításra vagy sem (érvényes veszettség elleni oltással rendelkezik-e). Ha a kutya nem rendelkezik ilyen igazolvánnyal, a kiállítás területére történő belépését meg kell tagadni.

(4) A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa a felelős.

(5) A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos, kivéve sport bemutatón a körön belül. A kiállítás területén kutyákat a fajtajellegüknek megfelelően, az állatvédelmi előírások betartásával kell elhelyezni.

(6) A kiállítás területén kölykök kutyát árulni TILOS.

2. NEVEZÉSI FELTÉTELEK

(1) A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig (on-line felület kitöltése, postai keletbélyegző lenyomata, fax, e-mail érkezési dátuma) jogosult a kutyát kiállításra benevezni.

(2) A nevezést alapvetően a megadott on-line felület kitöltésével kell teljesíteni. A nevezés véglegesítéséhez minden esetben meg kell küldeni:

  • a pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lapot (ha nem on-line a nevezés),
  • a származási irat mindkét oldalának másolatát,
  • a nevezési díj befizetésének igazolását,
  • a munka osztályba történő nevezéshez a fajtára kötelezően előírt munkavizsga letételét igazoló bizonyítvány másolatát,
  • győztes osztályba történő nevezéshez a Champion bizonyítvány másolatát kell csatolni (FCI nemzeti vagy nemzetközi Champion bizonyítvány másolata).

(3) Kiállításon csak egyedi azonosítóval rendelkező kutya vezethető fel! (tetoválás, mikrochip).

(4) Nevezéseket csak a kiírt határidőig lehet elfogadni.

(5) Kiállítási nevezési díjakat a mindenkori nevezési felhívás tartalmazza.

(6) A nevezés akkor minősül teljesítettnek, ha az on-line felület kitöltésének, vagy a nevezési lap feladási dátuma (keletbélyegző lenyomata, fax, e-mail küldési dátuma) megelőzi, vagy megegyezik a nevezési határidő utolsó napjával.

(7) A nevezési díj megállapításra kerül:

Tagokra: aki tagja a MEKK-nek, és szerződött partner szervezeteinek, rendelkezik az adott évre érvényes tagsági kártyával. Ha a kutyának több tulajdonosa is van, akkor valamennyi személynek rendelkezni kell az adott évre érvényes tagsági kártyával.

Nem tagokra: akik nem rendelkeznek az adott évre érvényes tagsági kártyával.

(8) A kutyát csak a származási lapon szereplő tulajdonos nevezheti a kiállításra, vagy a szerződött partner, akinél a kutya szerződés szerint tartózkodik.

(9) A magyar tulajdonosok, illetve magyar állandó lakhellyel rendelkezők függetlenül attól, hogy tagjai a MEKK-nek vagy sem, a kiállítás helyszínén nem fizethetik a nevezési díjat. Abban az esetben, ha a nevezési felhívás erre lehetőséget ad, adminisztrációs többletköltség ellenében a nevezési díj a helyszínen is kiegyenlíthető.

(10) A nem magyar állandó lakhellyel rendelkezők, ha a kiállítás helyszínén fizetnek, akkor a nevezési díjon felül kutyánként, kiállításonként az adminisztrációs többletköltséget is meg kell fizetniük.

(11) Az adott kiállítás katalógusában csak az a kutya szerepelhet, amelynek a nevezése határidőben beérkezett.

(12) Kölcsön, illetve különféle tartási szerződéssel birtokolt kutyák esetében a kölcsönvevő a szerződés érvényességi ideje alatt a nevezési díj megállapításakor társtulajdonosnak tekintendő.

(13) A kiállító az on-line felület kitöltésével, illetve a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a közölt adatok valódiságáért, a nevezési díj egyösszegű befizetésére, továbbá hozzájárul, hogy a megadott adatai a kiállítás katalógusában közzétételre kerüljenek.

(14) A nevezési díj befizetése akkor minősül teljesítettnek, ha a nevezési felhívásban közölt díj teljes mértékben, a teljesítés napján érvényes díjtételnek megfelelően kiegyenlítésre kerül.

(15) A nevezési díj semmilyen esetben sem téríthető vissza, más kutyára át nem ruházható.

(16) Nevezett kutya osztályok közötti átsorolására kizárólag a nevezési határidő zárásáig van mód.

(17) A kiállító az on-line felület kitöltésével, illetve a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, illetve zárási idejének betartására.

(18) A kiállító az on-line felület kitöltésével, illetve a nevezési lap aláírásával vállalja a MEKK Kiállítási Szabályzatának betartását és magára nézve kötelezőnek ismeri el azt.

(19) Amennyiben meghirdetésre kerül, kizárólag kedvenc osztályba történő nevezés esetén bírálhatók a kiállításokon a rejtett- vagy egyheréjű, vagy heresorvadásban szenvedő, ivartalanított, harapáshibás, és egyéb tenyésztésből kizáró hibával rendelkező kutyák. A beteg, láthatóan vemhes (kb. 40 napon túli) és szoptatós kutyák a kiállításon nem bírálhatók el.

(20) A kiállításokon helyszíni nevezés nem lehetséges.

(21) Minden kiállító köteles a kiállításra magával hozni a benevezett kutya eredeti származási lapját és tagsági kártyáját.

(22) A bírálat alkalmával a bíró jogosult a felvezetett kutya egyedi azonosítóját ellenőrizni.

3. KIÁLLÍTÁS

(1) A kiállító felelős azért, hogy a benevezett kutyájával a bírói körben időben megjelenjen. Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési (sorolás után érkezik), a bírálat befejezése után kérheti, hogy a bíró minősítse a kutyát, de nem tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály bírálatának megkezdését követően az elkésett kutya felvezetője csak a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe.

(2) A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és felvezetőiken kívül csak a bíró, az írnok, a ringtitkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez a MEKK elnöke, a vezető bíró, vagy az általuk megbízott személy. A bírálatba azonban senki nem avatkozhat be.

(3) Azt a kiállítót, aki a kiállításon sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területéről ki kell utasítani, MEKK tag esetében fegyelmi eljárás alá is lehet vonni. Nem MEKK, de MEOESZ tag esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető a tag szervezeténél.

(4) A kiállító köteles a bírálatot végző bíró döntését elfogadni és nem minősítheti azt.

(5) Támadó, harapós kutyák a kiállításon el nem bírálhatók, azok a bírói körből kiküldendők.

(6) A kiállításokon csak a katalógusban szereplő kutyák bírálhatók, kivéve, ha a nevező vétlen, azaz a nevezése és nevezési díja határidőben igazoltan megérkezett és esetleges adminisztratív hiba okán nem került bele a katalógusba.

(7) A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni e-mailben.

(8) A kiállító köteles a kutya által okozott szemetet (ürüléket) föltakarítani, és a szemétlerakó helyre vinni.

(9) A kiállításainkon a bírói körök környékére, 2-3 méter távolságra mindennemű építmény, ketrec, sátor felállítása tilos. A ringek körüli hely a látogatóknak legyen fenntartva.

4. ÁTSOROLÁS

(1) Ha a kutya tulajdonosa a munka- vagy győztes osztályba történő nevezéskor nem csatolta a nevezéshez a szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet jogosult a kutyát automatikusan a nyílt osztályba sorolni.

(2) A vezetőbíró jogosult a kiállításon átsorolni a nem megfelelő osztályba nevezett kutyát.

(3) Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezető bíró feladata a beküldött nevezést ellenőrizni és annak megfelelően a helyszínen a kutyát abba az osztályba, átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte, és csatolta a szükséges igazolásokat is. A megfelelő mellékletek hiányában a kutyát a kora szerinti - illetve ahol a katalógusban szerepel - osztályban kell elbírálni. Az osztályba sorolásnál a bírálat napja az irányadó!

5. KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK

BÉBI osztály:

Ebbe az osztályba a 3-6 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást és rózsaszínű kártyát kapnak, ígéretes, nagyon ígéretes vagy nem ígéretes differenciálás lehetőségével. Több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással.

KÖLYÖK osztály: 6-9 hónapos korig.

Ebben az osztályban a kutyák leírást és fehér színű kártyát kapnak, ígéretes, nagyon ígéretes vagy nem ígéretes differenciálás lehetőségével. Több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással.

FIATAL osztály: 9-18 hónapos korig.

Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítést elért kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a Hungária Príma Junior (HPJ) címet, amelyhez egy kék-fehér HPJ kártya jár.

NÖVENDÉK osztály: 15-24 hónapos korig.

Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött, de 24 hónapos kort meg nem haladó kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet egy nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.

NYÍLT osztály: 15 hónapos kortól.

Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.

MUNKA osztály: 15 hónapos kortól.

Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, amely rendelkezik a fajtára kötelezően előírt, érvényes munkavizsgával. Munka osztályba való induláshoz a nevezési határidőig kell megszerezni a munkavizsga bizonyítványt. Ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I -IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.

GYŐZTES (CHAMPION) osztály:

Nevezhető minden olyan kutya, amely a nevezési határidőig visszaigazolt FCI champion bizonyítvánnyal (nemzeti vagy nemzetközi) rendelkezik. Ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez, I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya "Champion osztály CAC" címet kaphat és nemzeti színű kártyát. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.

ÉRETT (VETERÁN) osztály: 8 éves kortól

Nyolc éves kort betöltött kutya nevezhető. Ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak a kutyák és több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya Veterán CAC, illetve a kitűnő II. Veterán Res.CAC címet kaphat nemzeti színű kártyával.

Egyéb feltételek:

Minden kutya csak egy osztályba nevezhető.

Az osztályba nevezés szempontjából a döntő dátum az életkor tekintetében az a nap, amikor a kutyát kiállítják.

A nagyon jó és a kitűnő minősítést kapott kutyákat I-IV-ig sorolni kell. A kitűnő I. minősítésű kutyának a győztes cím kiadása nem kötelező.

6. A KIÁLLÍTÁSON ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK ÉS CÍMEK

A. AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK:

Kitűnő: kék szalag vagy kártya

Nagyon jó: piros szalag vagy kártya

Jó: sárga szalag vagy kártya

Megfelelő: zöld szalag vagy kártya

Kizárva: bírálati kap

Nem bírálható: bírálati lap

KITŰNŐ csak annak a kutyának adható, amely a fajta standardhez nagyon közel áll, kitűnően mutatja magát, harmonikus, kiegyensúlyozott magatartással és kisugárzással rendelkezik, kitűnő formában és kondícióban van. Nem mutat félelmi és agresszivitásra utaló reakciót

NAGYON JÓ minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a típusát markánsan képviseli, arányai kiegyensúlyozottak jól mutatja magát. Néhány apróbb hibát el lehet nézni, de ezt a minősítést, csak olyan kutya kaphatja meg, amely fajtájának típusos példánya.

minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a jegyeit magán hordozza, de vannak látható hibái.

MEGFELELŐ minősítést az a kutya kap, amelyik fajta jellegének többé-kevésbé megfelel, jelentős, látható hibái vannak, fizikai állapota kívánni valót hagy maga után.

KIZÁRVA - amely kutya

  • a standardnak nem megfelelő típust hordozza,
  • nem a standardnak megfelelően viselkedik vagy emberrel szemben nyilvánvalóan agresszív,
  • here hibás,
  • egy komoly foghibával vagy állkapocs rendellenességgel rendelkezik,
  • amely szín- és/vagy szőrhibás, ill. az albinizmus jegyeit viseli magán.

6. az a kutya, amely az érvényes standard szerinti kizáró hibával rendelkezik.

NEM BÍRÁLHATÓ - azok a kutyák kapják, melyek a fent említett minősítések közül egyik sem adható ki. Ez pl. akkor fordul elő, ha a kutya nem mozog, állandóan a kiállítóra ugrál, vagy a ringből ki akar menni, úgy, hogy a mozgás és járásmód nem megítélhető, vagy amikor a kutya a bíró elől folyton kitér. Sem a fogazatot, sem a testfelépítést, szőrtakarót, farok tartást vagy a heréket nem engedi megtapintani, vagy pl. a felvezetett kutyán orvosi beavatkozás vagy kezelés nyomai láthatóak, amelyek a bíró megtévesztésére engednek következtetni. Ugyan ez vonatkozik azokra a kutyákra, amelyeknél fennáll annak a gyanúja, hogy a tenyésztője (pl. műtéti úton, szemhéj. fül, farok korrekcióval) az eredeti formát megváltoztatta, és ezt a bíró észleli. A bírálati lapon a "minősítés nélkül" ítéletet a bírónak meg kell indokolnia.

A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező. Kiadásuk esetén fajtánként és nemenként az FCI előírásainak megfelelően jár el a bíró.

B. TOVÁBBI KIADHATÓ CÍMEK:

HUNGÁRIA FAJTAGYŐZTES (HFGY/BOB): sárga zsinór és/vagy kártya

A címért csak azok a kutyák konkurálhatnak, amelyek a számukra elérhető legmagasabb címet megkapták a bébi és kölyök osztály kivételével. Nemzeti kiállításon a HPJ és CAC, és Veterán CAC címet nyert kutyák konkurálhatnak ezért a címért.

A cím kiadása nem kötelező.

Ha az adott kutyafajtát több bíró bírálja a kiállításon, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a HFGY/BOB címet kiadja.

FIATAL KLUBGYŐZTES

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére a megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként, a fiatal osztályban kitűnő I. HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra a "Fiatal Klubgyőztes" cím mellé az évszámot minden esetben fel kell tüntetni.

KLUBGYŐZTES

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a növendék-, nyílt-, munka- és champion osztályban kitűnő I. CAC címet kapott kutyák összevetését követően a bíró által legjobbnak tartott kutya részére.

VETERÁN KLUBGYŐZTES

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként az érett osztályban kitűnő I. CAC címet kapott kutya részére.

C. EGYÉB VERSENYEK

A MEKK a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet helyszíni nevezéssel:

GYEREK-KUTYAPÁR

9 évnél fiatalabb gyermekek részére

FIATAL FELVEZETŐK - JUNIOR HANDLEREK VERSENYE

Két kategóriában: 9 - 13 éves kor között és 14 - 17 éves kor között

KUTYAPÁROK VERSENYE

Nevezhető 2 bármilyen nemű kutya, amelyek azonos tulajdonban vannak, és azok a kiállításon legalább nagyon jó minősítést értek el.

UTÓDCSOPORTOK VERSENYE

I-II-III. helyezést lehet kiadni. A csoportok sorolását a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg.

Nevezhető egy szülő és a tőle származó legalább 3 legfeljebb 5 utód, melyeknek ezen a kiállításon legalább 3 kitűnő és 1 nagyon jó eredményt kell elérniük.

TENYÉSZCSOPORTOK VERSENYE

I-II-III. helyezést lehet kiadni. A csoportok sorolását a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg.

Ha a nevezett kutyák nem a tenyésztő tulajdonában vannak, csak a tenyésztő írásos hozzájárulásával lehet a csoportot nevezni illetve a nevezést elfogadni.

Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó, legalább 3 és maximum 5 kutyával lehet indulni. A nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák az adott kiállításon legalább 2 kitűnő és 1 nagyon jó minősítést kapjanak.

Egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet. Ezeket azonban a kiállítás reggelén a rendező szervezet elnöke köteles bejelenteni a vezetőbírónak.

7. ÓVÁSI BIZOTTSÁG

(1) A bírói döntés ellen óvásnak helye nincs, a kapott minősítés, vagy a kiadott címek, illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt óvást benyújtani, illetve elfogadni nem lehet.

(2) Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl. rossz osztályba sorolás) a bírálatot követő két órán belül, a nevezési díj kétszeresének befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási bizottsághoz kell benyújtani.

(3) Az óvási bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Ha helyt ad az óvásnak, akkor a befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj a rendező szervezetnél marad.

(4) Az óvási bizottság három tagból áll, amelynek elnöke a MEKK elnöke vagy a rendezvényen őt képviselő megbízott helyettese, a másik két tagot az elnök kéri fel lehetőleg a jelen levő MEKK Elnökségi tagok illetve TT tagok közül. Az óvásban érdekelt küllembíró nem lehet tagja a bizottságnak.