6. A nyilvántartás, azonosítás és igazolások rendje

98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (4) bekezdés h) pontja szerint

A MEKK az erdélyi kopó kutyafajtára vonatkozó Törzskönyv vezetését, a Származási Igazolások és Regisztrációs Lapok (származási iratok) elkészítését és azok nyilvántartását jelenleg a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségével (a továbbiakban: MEOE Szövetség), mint az FCI tagszervezetével, kötött megbízási szerződés keretei között végzi.

A származási iratok igénylésének folyamata, és elkészítése a 2. sz. melléklet - Törzskönyvezési Szabályzat alapján történik. A született kölykök származási iratain szereplő adatokat a MEKK nyilvántartás-vezetője ellenőrzi és hagyja jóvá.

A tenyészminősítést adó rendezvényeken (tenyészszemlék) rögzített adatokról, a minősítések kiadásáról, azok összesítéséről a MEKK számítógépes nyilvántartást vezet. A kiadott minősítések minden esetben a származási iraton is feltüntetésre kerülnek.

A Származási Igazolással vagy Regisztrációs Lappal rendelkező, de a tenyészszemle során Tenyésztésből kizárt minősítést kapott kutyákról a MEKK számítógépes nyilvántartást vezet. Ezekről az esetekről a MEKK a MEOE Szövetséget értesíti.

A tenyésztési joguktól felfüggesztett vagy eltiltott tenyésztőkről a MEKK számítógépes nyilvántartást vezet. Ezekről az esetekről a MEKK a MEOE Szövetséget értesíti.

A törzskönyvezés folyamatának részeként végzett alomlátogatások alkalmával felvett jegyzőkönyvben rögzített adatokról számítógépes nyilvántartást vezet a MEKK.

A teljesítményvizsgálatok és a törzskönyvezési folyamat során elvégzett származásellenőrzés eredményéről, vizsgálati eredményekről számítógépes nyilvántartást vezet a MEKK.

A született kölykök azonosítása a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26) számú kormányrendelet 3.(§) (2) bekezdése alapján történik.

A törzskönyvezés

Az erdélyi kopó származásának igazolására a MEKK Származási Igazolást, Végleges vagy Ideiglenes Regisztrációs Lapot, illetve Eredet Igazolást (a továbbiakban együtt: származási iratok) állít ki, amely a törzskönyvi adatok hiteles kivonata. A MEKK által kiállított Származási Igazolást és mindkét fajta Regisztrációs Lapot az FCI tagegyesületei elismerik. A Származási Igazolás, a Regisztrációs Lapok, illetve az Eredet Igazolás a kutya tulajdonosáé, illetve a bérlőé a bérlet időtartamára, melyet azonban az adott egyed származásának valótlansága, vagy az egyed DNS vizsgálattal igazolt nem fajtatisztasága esetén a MEKK-nek joga van bevonni.

A Származási Igazolást és a Regisztrációs Lapokat az Ebtenyésztési Rendelet 15. §-ban előírt, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. §-ának rendelkezése szerint szigorú számadási kötelezettségű bizonylatként kell nyilvántartani.

A kiadható igazolások, származási iratok típusai

Származási Igazolást kap minden fajtatiszta kutya, amelynek szülei rendelkeznek Származási Igazolással, és a szülők teljesítették a tenyésztésbe vétel feltételeit.

A tenyésztésbe vételi feltételeket teljesítő szülők azonosított utódai - kennelnévvel megjelölt - Származási Igazolást kapnak. A kennelnevet a tenyésztő - egyszer, s mindenkorra - választja. A kennelnév kiváltását a MEOE Szövetségen keresztül kell intézni.

A Származási Igazolás az FCI által elismert bizonyítvány, amellyel annak tulajdonosa jogosult az FCI égisze alatt szervezett összes rendezvényen részt venni, kiállítani, versenyezni illetve minden olyan tevékenységre, amelyre az FCI szabályzatai feljogosítják.

A Származási Igazolás kiváltásának díját a MEKK mindenkor érvényes Szolgáltatási Díj Jegyzéke tartalmazza.

Prémium Származási Igazolás olyan kölykök részére váltható ki, melyek mindkét szülője A+ osztályú besorolást kapott.

A Magyarországon törzskönyvezett kutyák külföldi honosításához a MEOE Szövetség Kiviteli Származási Igazolást (export pedigré) állít ki, melyet a tenyésztőnek külön kell igényelni minden egyes ilyen egyed esetében a MEOE Szövetségtől. A kiviteli származási igazolás a rendes Származási Igazolással teljesen megegyező adattartalmú, de attól színében megkülönböztetett dokumentum, melyen szerepelnek az új tulajdonos adatai is.

Honosított Származási Igazolást kap az a magyar tulajdonba került import kutya, amelynek FCI által elismert Származási Igazolása van, és a tulajdonjog átruházását hitelesen igazolják. A honosítás során az import kutya adatai bekerülnek a MEKK által vezetett törzskönyvbe, melyet a kutya tulajdonosának kell kérnie a MEKK-től. A honosítás díját a MEKK mindenkor érvényes Szolgáltatási Díj Jegyzéke tartalmazza.

A tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól szóló 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet (a továbbiakban: 129/2004. rendelet) 2. § (4) bekezdése alapján a tenyészállatok importjához a tenyésztési hatóságtól előzetes engedélyt kell kérni. A behozatali engedélykérelmeket írásban kell megküldeni elektronikus vagy postai úton, a mindenkori tenyésztési hatóság által megjelölt címre, illetve a MEKK-nek a kérelmet másolatban meg kell küldeni. Az engedély megléte a honosítási eljárás alapfeltétele. Ennek hiányában a honosítás nem végezhető el.

Regisztrációt kérvényező, ismeretlen származású, szerzett, vagy talált, a születése alkalmával nem törzskönyvezett kutya a szerzés, illetve találás tényének igazolása esetén "R" jelölésű törzskönyvi számot kaphat, és a melléktörzskönyvbe felvezethető, amennyiben a tenyészszemlén megfelelt, és Regisztrálható minősítést szerzett. Ezek az egyedek Végleges Regisztrációs Lapot kapnak.

Ideiglenes Regisztrációs Lap kiadása történik abban az esetben, ha az egyik, vagy mindkét szülő nem felel meg a 4. sz. mellékletben leírt tenyésztésbe vételi feltételeknek.

Minden Ideiglenes Regisztrációs Lappal rendelkező kutya nevezhető tenyészszemlére, és amennyiben ott részt vesz, a TT döntése alapján a Származási Igazolást megkaphatja.

A Regisztrációs Lapok kiváltásának díját a MEKK mindenkor érvényes Szolgáltatási Díj Jegyzéke tartalmazza.

Eredet Igazolás olyan kölykök részére kerül kiállításra, amelyek már a születéskor olyan egyértelműen azonosítható, a 241. FCI standardban is megfogalmazott hibával, vagy rendellenességgel rendelkeznek, melyek a tenyésztésből való kizárást vonják maguk után (pl.: nem megengedett színezetű szőrzet).

Az ilyen egyedeket is egyedi azonosítóval kell ellátni, de nem vonhatóak tenyésztésbe.

Ezek az egyedek a MEKK adatbázisában szerepelnek, de a törzskönyvbe nem kerülnek be.

Eredet Igazolás állítható ki a tenyészszemlén Tenyésztésből kizárt minősítést kapott szülő, vagy szülők utódai részére is.

Az Eredet Igazolás kiállításáért a MEKK díjat nem számol fel.

A rövidlábú erdélyi kopóra vonatkozó törzskönyvi rendelkezések

A rövidlábú erdélyi kopó egyedek származási adatbázisa az Erdélyi Kopó Törzskönyvnek nem része, azt az előbbitől elkülönülten, a MEKK nemzeti törzskönyvben vezeti. A törzskönyvezés 2. sz. melléklet - Törzskönyvezési Szabályzatban leírt folyamata rájuk is vonatkozik.

Mivel ez a fajta az FCI által nem elismert, a 241-es standardnak nem része, ezért a MEKK részükre Nemzeti Származási Igazolást, illetve Nemzeti Regisztrációs Lapot ad ki, melyen feltüntetésre kerül, hogy a fajta az FCI által el nem ismert. A korábban az Erdélyi Kopó Törzskönyvben nyilvántartásba vett, de a rövidlábú erdélyi kopó fajtához tartozó kutyák a nemzeti törzskönyvbe nem kerülnek bele, azonban a tenyésztésbe vételükre a rövidlábú erdélyi kopóra vonatkozó tenyészcél és módszer vonatkozik. A nem kívánatos színű rövidlábú erdélyi kopó származási iratára a MEKK felülbélyegzést tesz "A fajtára nem jellemző színű egyed, csak TT engedéllyel tenyészthető" felirattal.