2. számú melléklet - Törzskönyvi szabályzat

98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8.§ (4) bekezdés d) pontja szerint

Az FCI szabályok szerint az almot annak az országnak a törzskönyvében regisztrálják, ahol a szuka tulajdonosának törvényes lakhelye van. Az alom az ő kennelnevét fogja viselni.

1. A törzskönyvezés folyamata és feltételei

A törzskönyvezést kizárólag a szuka kutya tulajdonosa, illetve az adott fedeztetési ciklusra annak bérlője kezdeményezheti saját, az FCI által levédett kennel neve alatt. A törzskönyvezett anyakutya meghatározott tenyésztési idényre - a tulajdonos írásbeli nyilatkozatával - átadható, ebben az esetben a tenyésztési jog a kedvezményezettet illeti meg a megállapodás szerinti időszakban. Az engedélyt az Alombejelentő Jegyhez mellékelni kell.

A tenyésztő az a személy, akinek a tulajdonában van a fialás időpontjában az anyakutya, a Származási Igazolás vagy Végleges Regisztrációs Lap szerint, vagy hivatalos, hiteles kölcsönadási szerződése van a szuka kutya tulajdonosával.

A tenyésztő kizárólagos jogot gyakorol és felelősséget visel a törzskönyvezés teljes folyamata alatt a született alom törzskönyvezésének összes adminisztrációs követelményét illetően.

A törzskönyvezési folyamatot a nyilvántartás-vezető koordinálja, a MEOE Szövetséggel kötött megbízási szerződés szerint. A MEOE Szövetség a nyilvántartás-vezető által bejelentett adatok alapján vezeti a törzskönyvet és az ahhoz kapcsolódó nyilvántartásokat, és állítja ki az FCI által elismert Származási Igazolást és a Regisztrációs Lapokat. Az Eredet Igazolást a MEKK nyilvántartás-vezetője állítja ki.

Az almonként törzskönyvezhető kölykök száma nincs korlátozva, illetve a MEKK fajtavédelmi célból javasolja minden esetben az alom minden egyedének törzskönyvezését.

A származási iratok kiadásának feltétele a DNS mintavétel és az annak vizsgálatával igazolt származás ellenőrzése, vagyis hogy adott egyed az alombejelentőn megjelölt szülőktől származik-e. A DNS vizsgálat eredményének kézhezvétele előtt semmilyen származási irat nem adható ki.

1.1 A fedeztetési, termékenyítési dátumoknak és a kölykezési dátumoknak a tenyésztőszervezethez való bejelentésének rendje

A törzskönyvezési folyamat a tenyésztő és a fedezőkan tulajdonosa közötti Fedeztetési Megállapodás létrejöttével kezdődik, melyet a fedeztetés előtt ajánlott megkötni. Fedeztetési Megállapodást kötni nem kötelező, de nyomatékosan javasolt, azonban azt nem kell bejelenteni a TT-nek. A Fedeztetési Megállapodáshoz a MEKK-nél igényelhető minta.

A fedezés igazolására, a fedezőkan tulajdonosának a fedezés megtörténte után haladéktalanul, 3 példányban ki kell töltenie a Fedeztetési Jegyet, melyből 2 példányt át kell adnia a tenyésztőnek, 1 példány őt illeti.

Abban az esetben, ha az egyik, vagy mindkét szülőtől nem történt korábban várminta levétele, a törzskönyvezési folyamat megindításához a vérminta leadása elengedhetetlen. Tehát mind a szuka, mind a kan esetében legkésőbb az alomellenőrzéskor rendelkezésre kell állnia a levett vérmintának. Mindkét szülőtől 2x2 db minta leadása szükséges.

A tenyésztőnek az alom megszületése után legkésőbb 15 napon belül annak tényét be kell jelenteni írásban, vagy elektronikus úton a MEKK-nek a teljes alomra vonatkozóan függetlenül attól, hogy a későbbiekben az alomból hány kölyök kerül törzskönyvezésre.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • a tenyésztő nevét,
 • tagsági kártya számát,
 • a tenyészet nevét,
 • szülők származási iratán szereplő név, születési idő, MET. adatokat,
 • az alom születési idejét és
 • a született kölykök darabszámát, ivarát, színét és jegyeit, valamint ha van, az elhullást és rendellenességeket is, beleértve a fajtára nem jellemző szín, vagy szőrhibákat.

1.2 A tenyészebek tenyésztési programhoz szükséges utódainak bejelentésének rendje

Az alom törzskönyvezésére és a származási iratok kiállítására az Alombejelentő Jegy 2 példányának leadása után kerülhet sor. A tenyésztőnek az Alombejelentő Jegyen kért összes adatot meg kell adnia, és a Fedeztetési Jeggyel, valamint a szülőpár származási iratainak, a szülők által elért mindennemű minősítések igazolásainak, a kennelnév igazolás és a befizetett szolgáltatási díj bizonylatának másolataival együtt írott vagy elektronikus formában kell beküldenie a MEKK-nek.

Az alom törzskönyvezésére rendes eljárásban annak születését követően 6 hónapig van lehetőség, e határidő után automatikusan csak szülői DNS származásvizsgálat eredményének függvényében igényelhető a Származási Igazolás kiállítása. Azoknak az utódoknak a chipszámát is le kell jelentenie a tenyésztőnek a TT felé, amelyekre nem váltottak ki származási iratot. A származási iratok kiváltásának elmaradását azonban kerülni kell, az egyedek származásának pontos és hiteles vezethetősége miatt.

A törzskönyvezés csak abban az esetben kezdhető meg, ha kért összes adat és dokumentum hiánytalanul rendelkezésre áll, azt a TT ellenőrizte, jóváhagyta és a tenyésztő a MEKK Szolgáltatási Díj Jegyzékében szereplő törzskönyvezéshez és a származási iratok kiállításhoz kapcsolódó összes szolgáltatási díjat igazoltan megfizette a MEKK részére. Amennyiben hiányos az Alombejelentő Jegy, vagy valamely dokumentum hiányzik, akkor erről hibajegyzék kerül kiállításra. A hibajegyzéken a nyilvántartás-vezető feltünteti, hogy mely dokumentumok hiánya, milyen következményekkel jár (pl.: születési dátum hiánya esetén nem adható ki származási irat, vagy champion igazolás hiánya esetén kiadható a származási irat, de arra nem lesz felvezetve az igazolatlan cím). A hibajegyzéket a nyilvántartás-vezető az Alombejelentő Jegy leadását követő 15 napon belül írott, vagy elektronikus formában a tenyésztő részére megküldi. A hiányosságok pótlására egy alkalommal van lehetőség. Amennyiben a hiánypótlást a tenyésztő a hibajegyzék kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teljesíti, vagy az nem a megfelelő tartalommal érkezik meg, akkor a hiányosság súlyosságától függően vagy hiányosan kerül kiállításra - tehát csak az igazolt címek vezethetőek fel rá -, vagy nem adható ki a származási irat.

Amennyiben a hiányosság abból adódik, hogy a szülők, vagy egyik szülő nem teljesítette a tenyésztésbe vétel feltételeit, akkor a kölykök részére Ideiglenes Regisztrációs Lap kerül kiállításra. Ebben az esetben a törzskönyvbe is fel kell vezetni a megfelelő bejegyzést (a szülő nem rendelkezik az előírt minősítéssel, engedély nélküli rokontenyésztés, korhatár alatti párosítás)

Fentiek alól kivételt képeznek a C osztályba sorolt, de nukleusz állományba tartozó egyedek utódai, amennyiben a párosítást a TT engedélyezi.

A tenyészszemlén Tenyésztésből kizárt minősítést kapott szülő, vagy szülők utódai részére csak Eredet Igazolás állítható ki.

A törzskönyvezéshez szükséges hiánytalan adatok és dokumentumok megküldését követően, miután a tenyésztési hatóságtól a DNS vizsgálat eredménye is beérkezett, a nyilvántartás-vezető leigazolja az Alombejelentő Jegyet és szerződés szerint papír vagy elektronikus formában megrendeli a törzskönyvi bejegyzést és a származási iratok kiállítását a MEOE Szövetségtől, mely szerződésben vállaltan 15 napon belül elvégzi a törzskönyvezést, kiállítja a született kölykök származási iratait, és azt megküldi papír és elektronikus úton is a nyilvántartás-vezetőnek. A nyilvántartás-vezető kötelessége ellenőrizni a kiállított származási iratokon szereplő adatok helyességét. Amennyiben az adatok helyesek, a nyilvántartás-vezető aláírásával és pecséttel hitelesíti az iratokat, és kiküldi a tenyésztőnek.

1.3 A származásellenőrzés módja

Az alomellenőrzés során minden kölyöktől DNS mintát kell venni. Az alomellenőrzés idejét úgy kell meghatározni, hogy a mikrochip behelyezését követően, vagy azzal egyidejűleg történjen meg, mivel a DNS mintavétel során a mikrochip számát is rögzíteni kell a jegyzőkönyvön.

Az ellenőrnek, az állatorvos által történő mikrochipes megjelölés időpontja után (vagy ezzel egyidejűleg) meg kell látogatnia az almot, hogy az összes kölyök azonosítható legyen.

A mintavételhez kapcsolódóan az alábbi dokumentumokat kell kitölteni:

 1. DNS mintavétel beleegyező nyilatkozat
 2. DNS mintavételi jegyzőkönyv
 3. DNS mintavételi lap

Amennyiben a tenyésztő nem járul hozzá a DNS minta levételéhez, vagy a DNS vizsgálat elvégzéséhez, illetve amennyiben a vizsgálat alapján a származás valótlansága, vagy valótlan adatok közlése nyer bizonyítást, úgy azt a TT-nek jelentenie kell a tenyésztési hatóság felé és a vizsgálat idejére a tenyésztő tenyésztési jogát fel kell függesztenie, addig az alom egyedeinek nem adhatóak ki a származási iratok.

Ha az összes adminisztrációs kötelezettség igazoltan teljesítésre került, és a DNS vizsgálat eredménye beérkezett, a nyilvántartás-vezető a származási iratok kézhezvétele után azokat köteles haladéktalanul megküldeni a tenyésztő részére.

A tenyésztő kötelessége a származási iratok kézhezvétele után az adatok helyességét átvizsgálni, ellenőrizni, és hiányosságok esetén korrekciót kérni.

2. Kennelkönyv

A tenyésztőnél a törzskönyvbevétel alapjaként szükséges alapbizonylatoknak rendelkezésre kell állnia. A tenyésztői munka adminisztrációjának egységes vezetése, és a tenyésztéshez fontos információk rögzítése érdekében a tenyésztőknek Kennelkönyvet ajánlott vezetniük, mely tartalmazza:

 • a fedeztetett szuka nevét, törzskönyvi számát, tenyészszemle-minősítését, osztályba sorolását, ismertetőjeleit
 • a fedezőkan nevét, törzskönyvi számát, tenyészszemle-minősítését, osztályba sorolását, ismertetőjeleit, tulajdonosának adatait (név, cím),
 • a fedeztetés időpontját, körülményeit,
 • az alom születésének napját, született egyedek számát, nemek szerinti megoszlását, színét, különleges megjegyzéseket,
 • a kölykök kikerülését (eladás, elhullás: ideje, oka, esetleg halvaszületés),
 • a kölykök mikrochip számát
 • az új gazdák adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím),
 • a tudomására jutott tulajdonos változást.

3. A tulajdonosváltozás bejelentése

A kölykök értékesítése után nyomatékosan ajánlott. és a tenyésztő jól felfogott érdeke, hogy a kölyök tulajdonosváltozásáról, és az átadásról legkésőbb az átadáskor kiállítson egy Tulajdonosváltozás Igazoló Lapot. Ennek 1 példányát elektronikusan vagy postai úton a MEKK részére meg kell küldeni. Azonban a megküldés önmagában még nem mentesíti az új tulajdonost a tulajdonos átírási kötelezettsége alól. A tulajdonjog változást a származási iraton is át kell vezetni. A Tulajdonosváltozás Igazoló Lap 1 példányának bemutatásával az átírást a MEKK Szolgáltatási Díj Jegyzékében szereplő áron a MEKK intézi. A kitöltött nyomtatványt postán is el lehet küldeni, illetve a MEKK bármelyik rendezvényén van lehetőség személyes átadásra is. Utóbbi esetben az átírást a MEKK azonnal elvégzi, ha az eredeti származási irat is rendelkezésre áll. Az átírás a MEOE Szövetségnél is intézhető.

A származási iratok másodlatának készíttetése a MEKK-nél intézhető.

4. A törzskönyv tartalma, szerkezete

A kutyák törzskönyvi nevüket egész életükben viselik, azon változtatni nem lehet.

A tulajdonos kívánságára egyszeri esetben a hívónév is bevezethető a törzskönyvbe.

A fő- és melléktörzskönyv, valamint a rövidlábú erdélyi kopó nemzeti törzskönyve és a származási irata minden bejegyzett ebre az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az egyed törzskönyvi számát, és a mikrochip számát
 • a tenyésztőszervezet nevét, a törzskönyv megnevezését valamint a származási és minősítő osztályba sorolást
 • az eb fajtája, neve, ivara, azonosítója, ismertetője
 • az eb születési időpontja
 • az eb felmenőinek neve, törzskönyvi száma, tenyészszemle-minősítése, eredményei 4 generációra visszamenőleg
 • a tenyésztő neve és címe
 • a tulajdonos neve és címe
 • a származási irat kiállításának helyét és időpontját
 • a nyilvántartás-vezető aláírását és a tenyésztőszervezet bélyegzőlenyomatát
 • a teljesítményvizsgálatokat
 • egészségügyi és egyéb szűrések eredményeit

Külön nyilvántartásban szerepelnek az ebek teljesítményvizsgálatainak részletes eredményei.

A főtörzskönyvben szerepelnek a Származási Igazolással vagy Ideiglenes Regisztrációs Lappal rendelkező egyedek, melyek 4 ősi sora ismert. Jelölés nélkül és H törzskönyvi jelölésű egyedek adatai tartozhatnak ide.

A melléktörzskönyvben szerepelnek a Származási Igazolással, Ideiglenes vagy Végleges Regisztrációs Lappal rendelkező "R" törzskönyvi jelzésű egyedek, míg a 4 ősi soruk be nem töltődik. A H törzskönyvi jelzésű egyedek csak akkor kerülnek ide, ha a származási irataikon a 4 ősi sor nincs teljesen betöltve.

5. A felelősség viselése a jelölésért, az előírt bejelentésekért, a feljegyzésekért, valamint a regisztrációkért

Az utódok jelöléssel való ellátásához szükséges mikrochip a MEKK-től igényelhető. Az igényelt mikrochipeket a MEKK felelős eljuttatni a tenyésztő állatorvosához, de a mikorchip behelyeztetése a tenyésztő felelőssége. A törzskönyvezési folyamathoz szükséges iratok visszaküldéséért is a tenyésztő a felelős.

A tenyésztő felelős továbbá minden bejelentésért, mely a tenyészegyed állapotában bekövetkezett változással kapcsolatos, különös tekintettel annak ivartalanítására vagy elpusztulására.

A MEKK-hez beérkezett adatok regisztrálása az adatbázisokban a nyilvántartás-vezető felelőssége.